เนื่องด้วยปัจจุบัน การศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาชาติ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในด้านต่างๆ และมากไปกว่านั้น ในด้านวิทยาศาสตร์ที่กำลังต้องการบุคลากรเป็นอย่างมาก ดังนั้นเยาวชนที่ห่างไกลความเจริญจึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่เราควรปลูกฝังให้ตระหนักและให้ความสำคัญในจุดนี้ ไม่เพียงเท่านั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานในด้านวิชาเคมี ภาษาอังกฤษ และทักษะปฏิบัติการในด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และทักษะอื่นๆ อีกมากมายที่จะเกิดจากกิจกรรมภายในค่าย
 
ไม่เพียงแค่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมยังส่งผลต่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาในด้านต่างๆ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนการตระหนักและเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ให้ ได้ปฏิบัติตนตามบทบาทของปัญญาชนนักพัฒนา และอื่นๆอีกมากมาย
 
จะเห็นได้ว่า ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีมากมายจนยากที่จะกล่าวถึงได้หมด ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คาดหวังในการผลิตนักศึกษา ที่กล่าวไว้ว่า "การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม" ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา จึงได้จัดทำโครงการค่ายเคมีครั้งที่ 14 ขึ้นมา

Comment

Comment:

Tweet

มีเมื่อไหร่ก็บอกด้วยนะครับsad smile

#1 By dewz (182.53.121.156) on 2011-12-17 13:37